Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. RVS AS publiserer på denne siden sin redgjørelse.

Innledning

RVS AS sin forretningsidè er at vi skal være en ledende totalleverandør innenfor entreprenørvirksomhet, skade/service og utleie av entreprenørutstyr. Selskapet leverer tjenester til både det offentlige-, bedrifts- og privatmarkedet. Virksomheten drives sentralt i Østlandsregionen og kun i Norge. RVS AS skal ha fokus på kvalitet, høyt krav til HMS, nøyaktighet, fremdrift og valg av miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Vår visjon er alltid fornøyde kunder og det skal skape gjennom å være ekte, skapende og på.

For å oppnå vår visjon og mål vektlegger vi å være med på å bygge et bærekraftige samfunn. Verdiene våre forplikter oss til å opptre etter den høyeste etiske standard og drive virksomheten på en ansvarlig måte. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør. Dette er også et pågående arbeid, og det er behov og rom for stadige forbedringer. Byggebransjen har flere risikomomenter ved virksomheten med tanke på både arbeidsforhold i Norge og forholdene som materialer og produkter produseres under i verden for øvrig. I dette notatet redegjør vi for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.

Forankring av ansvarlighet

RVS sitt internkontrollsystem skal sørge for at våre verdier og etiske retningslinjer er integrert i alle prosesser vi gjennomfører i den daglige driften av vårt selskap. Vi stiller samme krav til våre leverandører og deres underleverandører. Bestemmelsene i internkontrollsystemet gjelder for alle leverandører og deres underleverandører som leverer materialer, produkter og/eller tjenester til RVS.

RVS har en policy for menneskerettigheter med oppfølgingstiltak for å sikre at menneskerettighetene og arbeidsrettskravene blir fulgt. Det er forventes at risikoene som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderinger av hver enkelt leverandør, blir nøye vurdert av den enkelte innkjøper hos oss. Dernest av selskapets daglig leder/styre om det avdekkes særskilte utfordringer eller konkrete brudd. Alle innkjøpere får opplæring i aktsomhetsvurdering knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold igjennom opplæring i internkontrollsystemet.

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. RVS er klar over at det finnes risikoprodukter hvor uregelmessigheter kan forekomme i vår verdikjede. Det pågår kontinuerlig arbeid med risikokartlegging og leverandørevaluering av innkjøpere.

Vi har besluttet å legge OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv til grunn for vårt arbeid. Foreløpig har vurderingen av hver enkelt leverandør og underentreprenør vært gjort i forbindelse med selve innkjøpene. Vi vil utover høsten arbeide med systematiske undersøkelser blant våre forbindelser.

Pr. nå har vi ikke avdekket noen forhold blant våre samarbeidspartnere.

I det videre arbeid har vi tenkt å, i første omgang, kartlegge våre 30 største leverandører systematisk. De vil motta henvendelser om å oppgi informasjon om følgende tema:

 • Foretaksinformasjon (produkter, land, ansatte og underleverandører)
 • Økonomi
 • Kvalitetsledelse
 • Miljøledelse
 • Sosialt ansvar/menneskerettigheter
 • Arbeidsmiljø/HMS

Selskapene vil etter dette tildeles en risikoscore basert på besvarelsene.

Overordnet har vi vurdert at det er størst risiko knyttet til direkte eller indirekte påvirkning gjennom vår virksomhet og verdikjeden innenfor følgende områder:

 • Transport
 • Alt av byggematerialer og komponenter for tekniske fag
 • Arbeids- og ansettelsesforhold hos underentreprenører
 • Arbeids- og ansettelsesforhold hos leverandører og produsenter

RVS har som totalleverandør en kompleks verdikjede, med mange ledd og leverandører. Dette er i seg selv en risiko fordi det gjør det vanskeligere å ha full oversikt over flyten av materialer, varer og tjenester.

Det kan blant annet nevnes den store risikoen som ligger under alle tekniske fag. Her er det risikoområder på grunn av materialene i produktene og komponentene som benyttes. Fagområder som byggautomasjon, teknologisk utvikling og fornybar energi utgjør risiko i form av at produktene som benyttes er høyteknologiske, og består av til dels sjeldne og kostbare mineraler. Tekniske komponenter har ofte komplekse verdikjeder med risiko for brudd på menneskerettigheter og skadelig miljøpåvirkning under råvareuttak og foredling. Det er også risiko for tvangs- og barnearbeid i disse verdikjedene.

Transport er et viktig risikoområde fordi leverandørkjeden er global og består av mange ledd, hvor både materialer, komponenter og ferdige produkter skal fraktes over landegrenser. 

Oppfølging av våre underentreprenører og leverandører og tiltak for å redusere risikoen

Underentreprenører

Bygg og anlegg er en næring der risiko for arbeidslivskriminalitet er høy, og våre underentreprenører blir derfor prioritert med tanke på tiltak og oppfølging. Kvalitet i ansettelsesavtaler, lønnsvilkår, kompetanse og arbeidsmiljøvilkår er viktige fokusområder som RVS som oppdragsgiver skal påse at etterleves fullt ut og til enhver tid. Innkjøpere har en viktig rolle i å sikre at disse forstår og etterlever våre krav, både i form av krav i kontrakter og i praksis. Opplæring av innkjøpere er et viktig område for å kunne iverksette tiltak og sikre etterlevelse.

Hittil har oppfølgningen av våre leverandører og underentreprenører foregått en til en med samarbeidspartnerne i forbindelse med innkjøp. Utover høsten i 2023 vil det bli foretatt en mer systematisk gjennomgang. Om det oppdages avvik vil det bli gjennomført oppfølgingsprosess med aktuell leverandør og underentreprenør med oppfølgingspunkter. Avdekkes avvik eller forbedringspunkter av brudd på menneskerettigheter eller kritikkverdige arbeidsforhold gjennom leverandøroppfølgingen, vil det bli satt konkrete frister for å forbedre eller gjennomføre tiltak.

Alle kontrakter/avtaler skal på sikt inneholde krav til leverandørens egenerklæring og signering av RVS sitt internkontrollsystem følges.

Produkt- og materialleverandører

Leverandørregistrets formål er å redusere risiko for RVS og bidra til en seriøs bygg- og anleggsnæring. Registrering skal dokumentere at foretaksinformasjon og lovpålagte krav, slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, er ivaretatt. Anbudsavdelingen spiller en viktig rolle i å kommunisere våre forventninger og krav til samarbeidspartnere, og i å velge ansvarlige aktører når innkjøpsguider og leverandøranbefalinger skal utarbeides. Opplæring av anbudsavdelingen innenfor menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger er et prioritert område for videre tiltak.

Identifiserte tiltak internt i RVS:

 • Policy for oppfølgning av tekniske fag
 • Økt dialog med byggevarekjeder om deres rolle i verdikjeden
 • Opplæring i selskapets arbeid med menneskerettigheter for anbudsavdelingen og alle innkjøpere.

Rapportering og offentliggjøring av informasjon

Vår administrasjon og ledergruppen i RVS AS har gjennomført de innledende aktsomhetsvurderingene og risikovurderingene som er fremlagt for styret. 

Administrasjonen, Prosjektsjef Entreprenør og Anbudsansvarlig gjennomfører stikkprøver og leverandørgjennomganger ovenfor innkjøpere.

For første gang i år rapporter selskapet på selskapets arbeid med menneskerettigheter i en redegjørelse i tråd med kravene i åpenhetsloven. Herunder vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og verdikjede. Dette er et løpende arbeid og det vil bli rapporter i det videre på funn i undersøkelser og tiltak i forbindelse med disse.

Henvendelser og spørsmål knyttet til RVS sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til firmapost@rvsas.no og vil besvares senest tre uker etter henvendelsen er mottatt.

Hokksund, 27. juni 2023

Signert redgjørelse er tilgjengelig som PDF her.